Abborre Hemtjänst

Hemtjänst

Vi erbjuder Dig service och trygghet dygnet runt så att Du ska kunna bo kvar i Ditt eget hem så länge som möjligt. Vår hemtjänst i Stockholm är till för att du ska kunna fortsätta leva ditt liv till fullo trots att behovet för omvårdnad dykt upp. Hemtjänsten ska finnas och underlätta för Dig i Din vardag samt ge Dig vägledning och inspiration. 

Kost och måltider

För personer med hemtjänst är näringsrik och hemlagad mat viktig. Måltiderna lagas ofta i kundens hem, vilket möjliggör anpassning efter individuella behov och preferenser. Detta främjar även engagemang i matlagningen, vilket kan höja livskvaliteten. Regelbunden uppföljning av kostintaget med vårdpersonal och dietister säkerställer en balanserad kosthållning.

Personalens kompetens

Vår personal har till stor del utbildning som undersköterska och gedigen arbetserfarenhet. Alla pratar svenska och vi har även personal som talar andra språk. Vi strävar efter att hålla kontinuitet hos våra kunder vilket stöds av den låga sjukfrånvaron hos vår omvårdnadspersonal.

Inom Abborre vet vi att just kunskap är en avgörande faktor som leder till hög kvalitet av de tjänster vi utför. Medarbetarna är vår viktigaste investering och vårt ansikte utåt.

Språk och kultur

Vi har personal som pratar svenska, engelska, finska, persiska, darhi, amhariska, arabiska, tigrin (tigrinja), thailändska, spanska, ryska & tagalo. 

Speciellt för dig

Abborre Hemtjänst erbjuder omsorg, måltidsservice, städning, tvätt, inköp, ledsagning, avlösarservice, trygghetslarm samt kvälls-och nattjänster.
Du har själv rätt att välja vem Du vill ska hjälpa Dig i Ditt hem. Innan Du väljer utförare av Din hemtjänst i Stockholm rekommenderar vi att Du ringer eller besöker oss för att få mer information om hur vi arbetar och vad vi kan göra för Dig. Om Du har funderingar är Du alltid välkommen att kontakta vår verksamhetschef som mer än gärna svarar på Dina frågor.

Vårt arbetssätt

Vårt arbetssätt kan sammanfattas i våra tre nyckelord: kontinuitet, flexibilitet och integritet.

Kontinuitet

Vi rekryterar långsiktigt och arbetar konstant med att utveckla vår personal och arbetsmiljö, eftersom vi vet att det bidrar till hög kontinuitet och trygghet för dig.

Flexibilitet

Vi är lyhörda för dina åsikter och behov, och du kan när som helst kontakta oss för att lägga fram önskemål om hur dina insatser ska se ut.

Integritet

Det är viktigt för oss att utforma din hjälp tillsammans med dig. Då vet vi att vi tillgodoser dina behov på det sätt som passar dig.

Hur det går till

Ta första steget, vi sköter resten

01

Identifiera ditt behov

Kontakta biståndshandläggaren i din kommun för att diskutera dina behov av hemtjänst.

02

Låt kommunen bedöma

Kommunens socialtjänst bedömer dina behov utifrån gällande lagstiftning såsom SoL, LSS och HSL.

03

Välj tjänsteutförare

Om din kommun erbjuder kundval, välj vem du vill ha som utförare av hemtjänsten. Kostnaden är densamma oavsett vilken utförare du väljer.

04

Få din nya tjänst

Efter att ha valt en utförare, som exempelvis Abborre Hemtjänst AB, planera din omsorg i samråd med dem, vanligtvis börjar det med ett hembesök.

Vi erbjuder även

Kvällspatrull

Abborre Hemtjänst erbjuder kvällspatrull för personer som behöver omvårdnad och tillsyn på kvällen. Denna tjänst innebär att vårdpersonal gör hembesök för att erbjuda nödvändig hjälp.

Nattpatrull

Abborre Hemtjänsts nattpatrull i Stockholm erbjuder planerade och akuta insatser kvälls- och nattetid, mellan 22.00-07.30. Våra utbildade undersköterskor utför tillsyn och omvårdnad, från enkla kontroller till stöd i livets slutskede. För kontakt, ring till                       :070-405 77 57                 :070 080 94 80.

Jourverksamhet och utryckning på larmanrop

Abborre Hemtjänst erbjuder också trygghetslarm som en extra säkerhetsåtgärd. Detta larmsystem säkerställer snabb assistans nattetid vid behov, men är inte avsedd för akut sjukvård.

Tilläggstjänster, vissa med RUT-avdrag.

Abborre Hemtjänst erbjuder tilläggstjänster som städning, fönsterputsning, avlösar- och ledsagarservice och personlig assistans, vilka ofta är berättigade till RUT-avdrag. Dessa anpassas efter individuella behov för att förbättra våra klienters vardag.

Vanliga frågor

Här finner Du svaren på de vanligaste frågorna. Har Du andra frågor eller funderingar är Du välkommen att kontakta oss!

Om Du vill bo kvar hemma men har svårt att klara Dig själv är hemtjänst ett bra alternativ. Kommunens biståndshandläggare beslutar om vem som har rätt till hemtjänst. Stödet fastställs efter de behov Du har.

Du behöver inte vara hemtjänstkund hos oss för att köpa hushållsnära tjänster. Exempel på sysslor vi utför är: städning, tvätt, ledsagning, avlösning, inköp, stöd och sällskap vid storhelger förberedelser under/efter bjudning. 

Du vänder Dig till en biståndshandläggare på kommunen. De analyserar behovet av assistans och beslutar om lämplig hemtjänst för Dig.

Abborre Hemtjänst är ett lokalt företag med personlig anknytning till de stadsdelar vi arbetar inom. Våran kontor ligger centralt på Östermalm, Södermalm och Husby. Vi strävar efter att antalet personer som hjälper Dig begränsas så långt som möjligt och att insatserna utförs på överenskommen tid. Vi tror på en öppen och regelbunden dialog för att kunna motsvara Dina behov och önskemål på hur insatserna ska utföras. Arbetet utförs av kunnig personal som bemöter Dig med värme, respekt och visar hänsyn till Din integritet.

Vid första mötet kommer Du få träffa två personer. En person från vårt kontor samt den medarbetare som vi föreslår att bli Din framtida kontaktperson och som också är den medarbetare som oftast kommer att vistas i Ditt hem. Vid mötet går vi igenom Dina behov och önskemål i enlighet med den beställning som Din biståndshandläggare har lämnat oss. Genomgången dokumenteras i form av en genomförandeplan. Här kan de, som ska arbeta hos Dig, följa hur och när Du vill ha Dina olika insatser utförda. Om Du har några andra speciella önskemål framgår det också av planen.

Inom Abborre Hemtjänst arbetar vi flitigt med kontinuitet och kontaktmannaskap. Du väljer själv vem eller vilka som utför insatserna i Ditt hem. Vi anpassar oss efter Dina önskemål och erbjuder alltid två kontaktpersoner.

Kostnaden är den samma oavsett vilken utförare Du väljer.

Kostnaden för hemtjänst är densamma oavsett om du väljer kommunal eller privat hemtjänst.
Det är din kommun som beslutar om avgiften. Din kostnad beror på vilken typ av stöd du får och hur stora insatserna är. Avgiften baseras också på din inkomst, eventuella bidrag och din boendekostnad. I Sverige har vi dock ett högkostnadsskydd, en så kallad maxavgift. För 2023 är maxavgiften 2 359 kr per månad.

Du måste inte välja för att få hjälp. Om Du inte gör ett aktivt val blir Du tilldelad en utförare som vi tror passar i enlighet med Dina behov och önskemål. Om Du inte blir nöjd med den utförare som Du har blivit tilldelad får Du självklart byta till någon annan.

Antalet personal som kommer att komma till Dig är beroende av hur mycket hjälp Du har, om Du endast har vissa serviceinsatser så kommer Du att träffa få personer och har Du hjälp dygnet runt kommer Du att träffa fler. Vår ambition är att Du ska få träffa så få personer som möjligt då vi tror att det skapar trygghet för Dig.

Hos oss får Du en egen kontaktperson som har huvudansvaret för att den hjälp Du får är på det sätt Du önskar. Kontaktpersonen har till uppgift att tillsammans med Dig diskutera igenom den hjälp Du har fått beviljad och hur Du vill ha den utförd. Allt dokumenteras i en genomförandeplan. Planen kan Du sedan gå tillbaka till och stämma av så att Du får den hjälp Du har blivit lovad.
Du kan alltid vända Dig till kontaktpersonen med frågor och önskemål. För oss är det viktigt att personkemin fungerar mellan Dig och Din kontaktperson. Känner Du av någon anledning att den inte gör det så kan Du självklart be att få byta till en annan kontaktperson.

Att bo hemma med kognitiv svikt kan alltid vara en utmaning. Men med rätt hjälp av hemtjänst och hemsjukvård går det att skapa förutsättningar för dig att leva ett tryggt och glädjerikt liv hemma.

Vi på Abborre Hemtjänst har specialutbildad personal för att säkerställa rätt kompetens så att vi kan hjälpa dig med minnesproblematik och demenssjukdom på allra bästa sätt.

Genomförandeplanen beskriver hur omvårdnaden eller serviceinsatsen ska genomföras. Den formas tillsammans med Dig och/eller Dina närstående. Tillsammans sätter vi mål för de planerade insatserna utifrån Dina behov. Genomförandeplanen tydliggör både för Dig och för personalen vad som ska göras, när det ska göras och vem som utföra det.

Alla personer får en ansvarig kontaktperson från vår arbetsgrupp. Den personen har ett särskilt ansvar att allt fungerar som det ska runt Dig. Det viktigt att du trivs med Din kontaktperson då det är den som till största delen kommer att vara hemma hos Dig. Vi byter självklart Din kontaktperson om Du är missnöjd. Ring oss direkt om Du känner missnöje. Vi presenterar din nya kontaktperson vid ett nytt hembesök så snart som möjligt.

Ja, våra medarbetare innehar alltid arbetskläder och legitimation samt har också tystnadsplikt.

Du betalar en avgift som baserar sig på hur mycket hjälp Du får, Din inkomst samt Din hyra.

Du kan kontakta oss via telefon eller via vår hemsida så återkommer vi snarast möjligt. Tillsammans löser vi problemet.

Kundval inom hemtjänsten innebär valfrihet, Du har själv möjlighet att välja vem som ska utföra tjänster i Ditt hem i enlighet med biståndsbeslutet som beviljats av Din handläggare i kommunen. Rätten till fritt val av utförare av hemtjänst bygger på en lag om valfrihetssystem (LOV) som infördes 2009.

Alla medarbetare inom Abborre Hemtjänst innehar goda kunskaper och långvarig erfarenhet av praktiskt arbete inom hemtjänsten. Vid varje nyanställning premieras personer med undersköterskekompetens (USK). Alla medarbetare erbjuds utbildning inom företaget och individuella kompetensplaner upprättas. Utbildningsinsatserna följs sedan upp årligen och anpassas utifrån önskemål och behov. All vår personal har mångårig språkkunskap i det svenska språket och talar således flytande svenska.

Du som har mycket hjälp och kanske även trygghetslarm behöver lämna oss Din nyckel för att säkerställa att vi kan komma in till Dig när Du behöver det. Vid överlämnandet av nyckel får Du en nyckelkvittens. Vi kodar sedan nycklarna så att de inte kan spåras till Dig och självklart är nycklarna säkert förvarade i våra nyckelskåp. Vi har tydliga rutiner för hur vi hanterar nycklar, larmkoder och andra personliga uppgifter.

Norra innerstaden (Östermalm & Norrmalm), Södermalm, Järva (Kista, Husby & Akalla). 

Ja vi utför extra tjänster för den typen av hjälp. Du som har fyllt 67 år eller är äldre har även rätt till fallförebyggande hjälp. Tjänsten utgår från ett säkerhetstänkande. Syftet är att förebygga fallolyckor, skador eller annan ohälsa.
Hemtjänstens fallförebyggande hjälp är kostnadsfri. Du bekostar dock själv det material som behövs och ansvarar för att materialet finns på plats när vår personal kommer för att utföra tjänsten.
Exempel på vad vi kan hjälpa Dig med:
• Sätta upp och ta ner gardiner
• Byta glödlampor, lysrör, proppar och säkringar
• Sätta upp brandvarnare, byta batterier med mera
• Iordningställande av sladdar för undvikande avfallskador

För att kunna få färdtjänst krävs:

• Att Du har mycket svårt att resa på egen hand med den vanliga kollektivtrafiken
• Att Du har en funktionsnedsättning som varar minst tre månader enligt en läkares bedömning
• Att Du är folkbokförd i Stockholms kommun
För att ansöka om färdtjänst ska Du fylla i en ansökningsblankett och skicka in den (adressen finns på ansökningsblanketten). Oftast får Du svar på Din ansökan inom fyra veckor. Första gången Du ansöker om färdtjänst ska Du skicka med ett läkarutlåtande där en läkare beskriver Dina medicinska svårigheter samt ställer en diagnos.
För att få ett så bra underlag för beslutet som möjligt kommer en tillståndshandläggare ta kontakt med Dig personligen, antingen via telefon, möte eller hemma hos Dig. Besöket tar cirka en halvtimme. Behöver du tolkhjälp så ordnas det. Vid samtalet informeras Du om hur färdtjänsten och kollektivtrafiken fungerar där Du bor.

Vi på Abborre Hemtjänst strävar hela tiden efter en bra kvalitet på vår service och våra vård- och omsorgsinsatser. Har Du synpunkter, klagomål eller förslag till förbättringar så önskar vi att Du berättar det för oss. Dina åsikter hjälper oss att förbättra och utveckla vår verksamhet. Kontakta oss eller om Du så önskar, lämna Dina synpunkter anonymt på vår hemsida.

Är du över 80 år och önskar matdistribution och/eller ett trygghetslarm, kan Du få hjälp lättare genom en förenklad biståndsbedömning. Om du blivit beviljad matdistribution av biståndshandläggaren, kan du dagligen få en varm, nylagad lunchportion levererad av hemtjänstens personal.

Våra medarbetare hjälper dig med den matlagning som du behöver eller vill ha. Du kan få denna insats beviljad i ditt biståndsbeslut och/eller beställa extra tid för matlagning direkt av oss.

Vi kan även hjälpa dig beställa och tillreda matlådor som i bland är upphandlade av kommunen eller som du kan beställa direkt från en lokal aktör.  

Det första Du behöver göra är att ta kontakt med Din biståndshandläggare och tala om att Du vill ha Abborre Hemtjänst som utförare. Därefter tar Din biståndshandläggare kontakt med oss och gör en skriftlig beställning utifrån vad Du och Din biståndshandläggare är överens om. Av beställningen framgår vilka insatser Du har beviljats och vilken tid insatserna beräknas ta. När vi har fått in beställningen tar vi omgående kontakt med Dig och bokar en tid för ett första besök.

På Abborre Hemtjänst förvarar vi samtliga kundnycklar i smarta och säkra nyckelskåp. Varje medarbetare har en unik nyckelbricka eller kod för att komma in i skåpet. På så sätt kan vi hela tiden följa vem som har vilken nyckel och när.

Målet med vår hemtjänst är att du alltid ska ha så få olika medarbetare hos dig som möjligt, så att du kan känna trygghet och gemenskap. Din primära personal ska alltid vara din omsorgskontakt. Vi kan även behöva inskola en eller fler medarbetare hos dig beroende på hur omfattande omvårdnadsbehov du har och/eller ifall din ordinarie omsorgskontakt skulle vara ledig eller sjuk.

På Abborre Hemtjänst har vi ett system där vi enkelt följer personalkontinuitet på varje enhet och hos varje kund. Detta är ett nyckeltal som vi följer upp veckovis.  

I Stockholm Stad har vi egen personal dygnet runt som åker hem till dig ifall du larmat med ditt trygghetslarm.

 

Vårt trygghetslarm i Stockholm kan användas hemma hos Dig, dygnet runt.

Du kan trycka på larmklockan om Du fallit omkull, blivit hastigt sjuk eller om Du behöver hjälp av någon annan anledning. Vanligtvis kommer personalen hem till Dig inom 30 minuter. Trygghetslarmet fungerar inte utanför Din bostad.

För att Ditt trygghetslarm ska fungera är det viktigt att Du tänker på följande:

  • Ha alltid Din larmknapp på Dig. Den ska sitta på även när Du duschar.
  • Tänk på att larmet bara fungerar så länge Du är kvar i bostaden.
  • Om Du flyttar eller byter lås till bostaden: glöm inte att meddela Din nya adress och lämna in en ny nyckel och eventuell låsbricka, så att vårdpersonalen kan ta sig in om det behövs.

Behöver Du medicinsk hjälp kan Du alltid larma, då är personal snabbt på plats för att göra en bedömning om ambulans eller läkare bör tillkallas. Trygghetslarm åtgärdas alltid med dubbelbemanning.

Du som har fyllt 65 år kan ansöka om trygghetslarm. Även Du som är yngre och har en funktionsnedsättning kan ansöka om trygghetslarm. För att få ett trygghetslarm måste du ansöka om det hos en biståndshandläggare. Alla som ansöker om trygghetslarm får ansökan beviljad. Du som är yngre än 65 år och har en funktionsnedsättning ansöker också om trygghetslarm via Din biståndshandläggare.

Trygghetslarmet beviljas efter en prövning av Dina behov. Det kan till exempel vara att Du är sjuk eller har svårt att förflytta Dig. Det kan också vara andra orsaker som att Du känner Dig otrygg eller orolig. När du fått ett beslut om trygghetslarm ska du överlämna nycklar till Din bostad. Du betalar en avgift för trygghetslarm. Om du har hemtjänst ingår avgiften för trygghetslarm i hemtjänstavgiften.

Om Du har frågor om trygghetslarm eller behöver information och hjälp i samband med att välja utförare kan Du alltid vända Dig till oss på Abborre Hemtjänst. Vi vill alltid hjälpa Dig!

Abborre Hemtjänst är idag verksamma i Stockholm Stad. I Stockholm Stad har vi tre kontor (Östermalm, Södermalm och  Husby).

Det snabbaste sättet att komma i kontakt med oss är att ringa till den lokala enheten som finns närmast dig. Där kan du få svar på många av dina frågor och om du gillar oss kontaktar du din biståndshandläggare och meddelar att du vill välja Abborre Hemtjänst som hemtjänst.