Abborre Hemtjänst

Avlösar- och ledsagarservice

Vår målgrupp är personer som fått biståndsbeslut för ledsagarservice och/eller avlösarservice enligt SoL och LSS kan från och med första maj 2020 välja Abborre Hemtjänst som utförare enligt Stockholms Stads valfrihetssystem (LOV).

Ledsagarservice

Insatsen ledsagarservice är till för att personer med funktionsnedsättning på olika sätt ska kunna delta i samhällets gemenskap.

Abborre Hemtjänst erbjuder ledsagarservice årets alla dagar under alla tider på dygnet. Insatsen beviljas huvudsakligen till barn och unga men även till vuxna eller äldre. Bedömningen görs utifrån individuella behov och syftar till att ge anhöriga och närstående avlastning.

Ledsagarservice är en insats knuten till aktiviteter utanför hemmet. Insatsen ska ge möjlighet att delta i fritidsaktiviteter, i kulturlivet, besöka vänner eller bara promenera. Insatsen ska även tillgodose behov av ledsagning vid exempelvis sjukhusbesök. Ledsagarservice är individuellt utformad och har karaktären av personlig service.

Avlösarservice

Med avlösarservice avses vanligen avlösning i det egna hemmet det vill säga att en avlösare tillfälligt övertar omvårdnaden från anhöriga eller andra närstående. Avlösarservice ges både som en regelbunden insats och vid oförutsedda situationer. Det är ofta av stor vikt att avlösarservice kan ges med kort varsel. 

Insatsen utformas utifrån den enskildes behov och önskemål. Önskemål vad gäller val av avlösare tillgodoses i möjligaste mån. Föräldrar och syskon till barn med funktionsnedsättning behöver ofta avlösarservice för att kunna genomföra egna aktiviteter, t.ex. studier, fritid, kultur. Avlösarservice kan även vara en förutsättning för att föräldrar ska kunna ägna sig åt barnets syskon.

Vad som är lämplig utbildning för avlösare varierar utifrån den enskildes behov. Kunskaper om skilda funktionsnedsättningar är viktig. Den vanligaste kategorin är barnskötare men även vårdbiträde, förskolelärare m.m. kan vara lämpligt. Avgörande är att insatsen utformas individuellt efter de berördas behov och önskemål.

Eftersom vi arbetar i den enskildes hem är lyhördhet för familjens önskemål nödvändigt.

Vidare är det viktigt med god kontinuitet så att familjen inte behöver lära känna och instruera olika avlösare.

I insatsen avlösarservice enligt LSS ingår omvårdnad. I omvårdnaden ligger en skyldighet att ge stöd och hjälp till den enskilde med dagliga behov som den själv inte klarar. Omvårdnaden ges med respekt för den enskildes självbestämmande och integritet och den är även flexibel utifrån den enskildes behov och önskemål. Omvårdnaden ges på ett sådant sätt att den stärker den enskildes tilltro till sin egen förmåga. Nedan ges några exempel på vad omvårdnad konkret kan innebära:

  • Hjälp med att äta, dricka och förflytta sig
  • Hjälp med att sköta personlig hygien och att klä sig
  • Hjälp med att kommunicera, upprätthålla sociala kontakter och bryta isolering
  • Hjälp med att göra tillvaron begriplig, förutsägbar och trygg samt hjälp med att planera framåt

Vårt arbetssätt

Vårt arbetssätt kan sammanfattas i våra tre nyckelord: kontinuitet, flexibilitet och integritet.

Kontinuitet

Vi rekryterar långsiktigt och arbetar konstant med att utveckla vår personal och arbetsmiljö, eftersom vi vet att det bidrar till hög kontinuitet och trygghet för dig.

Flexibilitet

Vi är lyhörda för dina åsikter och behov, och du kan när som helst kontakta oss för att lägga fram önskemål om hur dina insatser ska se ut.

Integritet

Det är viktigt för oss att utforma din hjälp tillsammans med dig. Då vet vi att vi tillgodoser dina behov på det sätt som passar dig.